شرایط استفاده

هزینه حمل و نقل شامل (۱-زعفران ۲- زرشک )
۱- هزینه حمل و نقل زعفران فله و عمده از ۵۰ تا ۲۰۰ گرم ۱۶٫۰۰۰ تومان هزینه ارسال و از ۲۰۱ گرم تا ۵۰۰ گرم خرید ۲۵٫۰۰۰ تومان هزینه پست و بالای ۵۰۰ گرم خرید هزینه پست رایگان باشد
هزینه حمل و نقل زعفران بسته بندی ۱ تا۵ عدد از محصولات هزینه پست ۱۶٫۰۰۰ تومان – ۶ تا ۳۰ عدد از هر محصولات هزینه پست ۱۹٫۰۰۰ تومان -خرید بالاتر از ۳۰ عدد هزینه ارسال رایگان

۲-هزینه حمل و نقل زرشک فله و عمده به ازای هر کارتن ۱۰ کیلویی ۱۵۰۰۰ تومان
هزینه حمل و نقل زرشک بسته بندی (هزینه ثابت ۱۴٫۰۰۰ تومان + هزینه متغیر به ازای هر ۳۰۰ گرم محصول ۵۰۰ تومان)